ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1251/2557 เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำานักงานอธิการบดี   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน    วิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาของประเทศมีความสามารถในการบูรณาการกับ สถาบันของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล และในปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการมอบหมายให้เป็น สถาบันหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำานวยความสะดวก ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ของภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ "การลงทุนในตลาดเมียนมาที่ SME ไทยไม่อาจมองข้าม"

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา ในหัวข้อ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกัมพูชา ในมิติ: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และภาษา

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวกัมพูชา ในมิติ: ประวัติศาสตร์ วัฒนธ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกัมพูชา ในมิติ: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และภาษา

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวกัมพูชา ในมิติ: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และภาษา ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ความจำข้ามพรมแดน : อองซานกับการกลายเป็นความทรงจำร่วมของชาวพม่าในจังหวัดระนอง" และหัวข้อ "รู้เขา รู้เรา รู้ใคร : ความรู้เเละความเป็นสมัยใหม่ในวรรณกรรมการเดินทางพม่ายุคหลังอาณานิคม"

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา ร่วมกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงขอเชิญร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ความจำข้ามพรมแดน :อองซานกับการกล

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน วันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ NK 2217 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดงาน วันอาเซียน 2562 (ASEAN DAY 2019) โอกาสนี้ นายณัฐวัสส์ วิร