ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1251/2557 เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำานักงานอธิการบดี   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน    วิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาของประเทศมีความสามารถในการบูรณาการกับ สถาบันของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล และในปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการมอบหมายให้เป็น สถาบันหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำานวยความสะดวก ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ของภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาะตลาดการค้าไทย-จีน ครั้งที่ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาะตลาดการค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน”

ภาพวาดที่ได้รับรางวัลจากโครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย และความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมอาเซียน”

ผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย และความคล้ายคลึงของวัฒนธ

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดโครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย และความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมอาเซียน”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รศ.ดร.อภิรัตน์

ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "กรอบนโยบายและแนวทางการค้าชายแดน ไทย-สปป.ลาว"

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) และ Economic Research Institute for Industry and Trade (ERIT) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "กรอบนโยบายและแนวทางการค้าชายแดน ไทย-สปป.ลาว&quo

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งภาพวาดเข้าร่วมโครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งภาพวาดเข้าร่วมโครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ "การสร้างความ เข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย เเละความคล้ายคลึงของว