ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1251/2557 เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำานักงานอธิการบดี   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน    วิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาของประเทศมีความสามารถในการบูรณาการกับ สถาบันของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล และในปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการมอบหมายให้เป็น สถาบันหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำานวยความสะดวก ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ของภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร. ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) ประกาศรับพนักงานให้เข้ามาช่วยงาน AMEICC

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมศิษย์เก่าวัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) (AOTS) ประกาศรับพนักงานให้เข้ามาช่วยงาน AMEICC

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 8 อาคารสิริคุณากร รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา พร้อมด้วย นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา นายพรทัต โพธินาม ผ

การสัมมนาในหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนกับแนวโน้มการค้าในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การลงทุนที่ยั่งยืน”

เมื่อวันทื่ 22 ธันวาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนกับแนวโน้มการค้าในอาเซียน