ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1251/2557 เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำานักงานอธิการบดี   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน    วิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาของประเทศมีความสามารถในการบูรณาการกับ สถาบันของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล และในปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการมอบหมายให้เป็น สถาบันหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำานวยความสะดวก ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ของภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ในมิติทางการค้า เศรษฐกิจ เเละกฎหมาย

ศูนย์อาเซียนศึกษษ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมสัมมนา เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ในมิติทางการค้า เศรษฐกิจ เเละกฎหมาย นำการสัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนเเก่นเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนเเก่น"หลักสูตรภาษาเวียดนาม เพื่อรองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน" ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม : ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย ในมิติทางการค้า เศรษฐกิจและกฎหมาย ครั้งที่ 1

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์เเละบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเเห่งชาติลาว จัดการประะชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม: ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง

รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริเข้าร่วมรับโล่ห์ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (CASNIC 4th 2016)

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์อภิรัตน์ เพ็ชรศิริเข้าร่วมรับโล่ห์ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (CASNIC 4th 2016) ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย