ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1251/2557 เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำานักงานอธิการบดี   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน    วิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาของประเทศมีความสามารถในการบูรณาการกับ สถาบันของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล และในปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการมอบหมายให้เป็น สถาบันหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำานวยความสะดวก ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ของภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้จัด

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อสวัสดีปีใหม่เเละเเสดงความยินดีกับตำเเหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนเเก่น

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. ศูนย์อาเซียนศึกษา นำโดย รศ.ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ คณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาเเละนายพรทัต โพธินาม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานา

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาะตลาดการค้าไทย-จีน ครั้งที่ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน”

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาะตลาดการค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน”

ภาพวาดที่ได้รับรางวัลจากโครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย และความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมอาเซียน”

ผู้ที่ได้รับรางวัล โครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย และความคล้ายคลึงของวัฒนธ

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดโครงการนิทรรศการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจในความเป็นเอกภาพ ความหลากหลาย และความคล้ายคลึงของวัฒนธรรมอาเซียน”

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รศ.ดร.อภิรัตน์