ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นโดยประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1251/2557 เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำานักงานอธิการบดี   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้าน    วิชาการ และองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่างๆ ดังนั้น ภารกิจหลักของศูนย์อาเซียนศึกษา คือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ให้สถาบันการศึกษาของประเทศมีความสามารถในการบูรณาการกับ สถาบันของกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิผล และในปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการมอบหมายให้เป็น สถาบันหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำานวยความสะดวก ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ    ของภาคและประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาในหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนกับแนวโน้มการค้าในอาเซียน เพื่อมุ่งสู่การลงทุนที่ยั่งยืน”

เมื่อวันทื่ 22 ธันวาคม 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนกับแนวโน้มการค้าในอาเซียน

Great Balls of Fire

At the end of Buddhist Lent ( the full moon of the eleventh month of lunar calendar), which falls on October 5th this year, Fire Balls- pink points of light- will appear over the Mekong River. This spectacle can be viewed from certain district of

Speech of The President of Khon Kaen University for ASEAN’s 50th Anniversary

Dear Colleagues, Staff and Students of Khon Kaen University. First of all, may I ask all of you to join me in celebrating half a century of unprecedented growth and stability among the members of the ASEAN community. Also, for this comme

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม ระหว่างไทยกับสปป.ลาว ในมิติทางการค้า เศรษฐกิจ และกฎหมาย ครั้งที่ 2

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ได้จัดการประะชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วม : ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งร่วมระหว่าง ประเทศไทยกับสปป.ลาว ในมิติทางการค้า เศรษฐกิจและ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ศูนย์อาเซียนศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนเเก่น "หลักสูตรภาษาเวียดนาม เพื่อรองรับนักศึกษาจากประชาคมอาเซียน" ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถ